top of page

מדיניות החלפות והחזרות:

אין החזרות: למוצרים מעודפי מלאי או פגי תוקף רשמי, למוצרים שאריזתם נפתחה, למוצרים שיוצרו בהזמנה אישית, לנרות, לסבונים, לפרחי סבון ומוצרי סבונים דקורטיביים למיניהם, למוצרי טובין פסידים אחרים - מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח האחד ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקן לצרכן אחר או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעוסק, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם לעסק.
ניתן להחליף מוצר תוך שבועיים מיום ביצוע הרכישה כאשר המוצר במצב תקין, לא נעשה בו שימוש, מחובר עם התווית ובאריזתו המקורית (לרבות מסמכים/ מדבקות שצורפו באריזה וסגר ביטחון). לקבלת החזר כספי יש להודיע על החזרת המוצר תוך יומיים מהקבלה ולהחזיר את המוצר עד 7 ימים מיום קבלתו. שליחת המוצר ע"י הלקוח בדואר רשום בלבד, על חשבון הלקוח.

ביטול עסקה עקב פגם (כשל תמורה):
במקרה והלקוח מעוניין לבטל את העסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו מהספק.
הספק רשאי להציע ללקוח מוצר חליפי זהה בתכונותיו ומחירו למוצר שהוזמן בתמורה למוצר הפגום. במידה והלקוח לא בא על סיפוקו יכול הלקוח לדרוש לביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
לאחר החזרת המוצר בשלמותו באריזתו המקורית יוחזר סכום התמורה במלואו ללקוח תוך 14 ימי עסקים.
החזרת המוצר למחסני העסק הינה באחריות הלקוח ועל חשבונו.

 

ביטול עסקה על ידי הלקוח - על פי חוק הגנת הצרכת (חוק הגנת הצרכן התשמ"א ותקנותיו):
על פי חוק הגנת הצרכן, רשאי הספק לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם.
במקרה זה, יחזיר הספק ללקוח בתוך 14 ימי עסקים את התמורה לפריט בניכוי דמי טיפול של 50 ש"ח ודמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
על הלקוח חלה האחריות להחזיר את המוצר לספק באופן עצמי ועל חשבונו.
בכל מקרה של החזרה, שמורה לספק הזכות לתביעת נזיקין עקב ירידת ערך המוצר המוחזר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
האמור בסעיף זה לא חל על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן. ולכן החזרת התמורה אינה כוללת החזר כל שהוא על הוצאות המשלוח באופן חד משמעי.

 

ביטול עסקה על ידי הספק:
הספק יהיה רשאי לבטל עסקה באופן מלא או חלקי במקרה של טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
כמו כן במקרה של יבוא מיוחד עבור הלקוח במידה והספק חש כי מחיר המכירה אינו כדאי והלקוח לא יביע את הסכמתו למחיר המסוכם החדש, שמורה לספק הזכות לבטל את העסקה באופן חד צדדי ולהחזיר את התמורה המלאה ללקוח.
בנוסף לכך, שמורה לספק הזכות המלאה לביטול העסקה גם במקרים הבאים:
1. תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מהלקוח את היכולת להשלים את תהליך ההזמנה.
2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך תהליך המכירה והאספקה.
3. במקרה שהעסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או נציגיהם ו/או צד ג' כלשהו.
4. התגלה כי המוצר אזל במלאי.

למען הסר ספק רשאי הספק לבטל את העסקה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

בכל מקרה של ביטול עסקה כאמור, הספק לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון, במסרון ו/או במייל לכתובת אותה ציין הלקוח.

bottom of page